Werkwijze

Aanmelding en intakegesprek

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, dan kan dat telefonisch of per email. Bij een telefonische aanmelding bespreken we kort wat de hulpvraag is en kan direct een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt. Bij een aanmelding per e-mail neem ik (telefonisch) contact met u op.

Het intakegesprek is bedoeld om, aan de hand van eventuele schoolgegevens, de hulpvragen verder te inventariseren. Ook is dit gesprek bedoeld om te bekijken welke hulp ik zou kunnen bieden.

Beleid persoonsgegevens

Wanneer u besluit om begeleiding van mij te ontvangen vraag ik u om toestemming voor het bewaren van de gegevens en het eventueel doorsturen van de verslagen van uw kind aan de mentor/docent. Ik werk met de beveiligde omgeving van mijnsuperkracht.nl, waar de verslagen in opgeslagen worden, de planning wordt gemaakt en waarin ook derde partijen toegang kunnen krijgen na uw toestemming.  De gegevens zullen tijdens en 6 maanden na afronding van de begeleiding bewaard worden. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

Handelingsplan

Vervolgens stel ik een handelingsplan voor begeleiding op. Hierin beschrijf ik de beginsituatie van het kind, het doel en de manier waarop we het doel proberen te bereiken. Het uitgangspunt van de begeleiding wordt gevormd door wat het kind beheerst en dus al goed kan. Vanaf dit punt werken we in kleine stappen verder aan waar het kind moeite mee heeft. Hierbij streef ik ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van de sterke kanten en interesses van het kind. Hierdoor kan het kind succeservaringen opdoen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en bevordert een positief zelfbeeld.

Het onderzoeksverslag en handelingsplan bespreek ik met u, de ouders. Met uw akkoord stel ik de school van de inhoudelijke begeleiding op de hoogte en zo nodig overleg ik, samen met de ouders, met de groepsleerkracht en/of de intern begeleider/zorgcoördinator. Op deze manier kan ik bij de begeleiding zo goed mogelijk aansluiten bij wat en hoe het kind op school leert.

Begeleiding en evaluatie

Na de opstelling van het handelingsplan start de gerichte begeleiding voor een bepaalde periode (meestal ongeveer drie maanden). Wanneer er dyslexie- of dyscalculiecoaching gevraagd wordt, kan de begeleiding ook korter (of indien gewenst langer) zijn. Indien nodig wordt de begeleiding tussentijds bijgesteld. De evaluatie volgt aan het einde van de periode zoals genoemd in het handelingsplan. Op basis van de evaluatiegegevens bekijk ik in samenspraak met de ouders en het kind of voortzetting van de begeleiding nodig is dan wel of er andere vervolgstappen wenselijk zijn (bijvoorbeeld verwijzing naar een deskundige op een ander vakgebied).